Aktualności

Kategorie pojazdów

 • 2005-07-25 00:00:00 Autor: Krzysztof Przybysz

 • Bardzo istotną sprawą dla identyfikacji jest podział pojazdów na kategorie według normy PN-89/S-02006.
 • Kategoria - jest to grupa pojazdów samochodowych, przyczep i naczep jednakowego przeznaczenia, wyróżniona wspólnymi cechami użytkowymi lub konstrukcyjnymi. Przykładami wyróżników mogą być: szybkość, masa całkowita, masa maksymalna, pojemność skokowa silnika, obciążenie osi i inne.

  Lp.Kategoria
  (symbol)
  Nazwa i określenie kategorii
  1LPojazdy jednośladowe i trójkołowe
  2L1Jednośladowe pojazdy, których prędkość maksymalna nie przekracza 50 km/h a pojemność skokowa silnika nie przekracza 50 cm (1)
  3L2Trójkołowe pojazdy, których prędkość maksymalna nie przekracza 50 km/h, a pojemność skokowa silnika nie przekracza 50 cm
  4L3Jednośladowe pojazdy nie należące do kategorii L1
  5L3.1Jednośladowe pojazdy, których pojemność skokowa silnika przekracza 50 cm ale wynosi nie więcej niż 80 cm
  6L3.2Jednośladowe pojazdy, których pojemność skokowa silnika przekracza 80 cm, ale nie przekracza 150 cm
  7L3.3Jednośladowe pojazdy, których pojemność skokowa silnika przekracza 150 cm ale nie przekracza 250 cm
  8L3.4Jednośladowe pojazdy, których pojemność skokowa silnika przekracza 250 cm, ale nie przekracza 500 cm
  9L3.5Jednośladowe pojazdy, których pojemność skokowa silnika przekracza 500 cm
  10L4Trójkołowe pojazdy o niesymetrycznym układzie kół względem podłużnej osi pojazdu nie należące do kategorii L2
  11L5Trójkołowe pojazdy o symetrycznym układzie kół względem podłużnej osi pojazdu, nie należące do kategorii L2, o dopuszczalnej masie całkowitej maksymalnej nie przekraczającej 1t.
  12MPojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób, oprócz należących do kategorii L
  13M1Pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów nie przekraczającej 8 (zwane dalej samochodami osobowymi)
  14M1.1Samochody osobowe o masie całkowitej maksymalnej m <= 1020kg
  15M1.2Samochody osobowe o masie całkowitej maksymalnej 1020kg < m <= 1250kg
  16M1.3Samochody osobowe o masie całkowitej maksymalnej 1250kg < m <= 1470kg
  17M1.4Samochody osobowe o masie całkowitej maksymalnej 1470kg < m <= 1700kg
  18M1.5Samochody osobowe o masie całkowitej maksymalnej 1700kg < m <= 1930kg
  19M1.6Samochody osobowe o masie całkowitej maksymalnej 1930kg < m <= 2150kg
  20M1.7Samochody osobowe o masie całkowitej maksymalnej m > 2150kg
  21M2Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej nie większej niż 5t
  22M2(0)Mikrobusy mające nie więcej niż 17 miejsc siedzących łącznie z kierowcą
  23M2(I)Autobusy miejskie o masie całkowitej maksymalnej < 5t
  24M2(II)Autobusy międzymiastowe o masie całkowitej maksymalnej < 5t
  25M2(III)Autobusy turystyczne o masie całkowitej maksymalnej < 5t
  26M3Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej większej niż 5t
  27M3(I)Autobusy miejskie o masie całkowitej maksymalnej > 5t
  28M3(II)Autobusy międzymiastowe o masie całkowitej maksymalnej > 5t
  29M3(III)Autobusy turystyczne o masie całkowitej maksymalnej > 5t
  30NPojazdy samochodowe ciężarowe w tym ciągniki siodłowe (2)i zespoły pojazdów przeznaczone do przewozu ładunków; prócz należących do kategorii L; kategoria pojazdów samochodowych oznaczona symbolem N dotyczy również samochodów specjalizowanych i specjalnych
  31N1Pojazdy samochodowe ciężarowe o masie całkowitej maksymalnej nie większej niż 3.5t
  32N1(I)Pojazdy samochodowe ciężarowe o masie całkowitej maksymalnej nie większej niż 1,6 t
  33N1(II)Pojazdy samochodowe ciężarowe o masie całkowitej maksymalnej 1,6 t < m <= 2,5 t
  34N1(III)Pojazdy samochodowe ciężarowe o masie całkowitej maksymalnej 2.5 t < m <= 3.5 t
  35N2Pojazdy samochodowe ciężarowe o masie całkowitej maksymalnej większej niż 3,5t ale nie przekraczającej 12t
  36N2(IV)Pojazdy samochodowe ciężarowe o masie całkowitej maksymalnej nie większej niż 6t
  37N2(V)Pojazdy samochodowe ciężarowe dwuosiowe o masie całkowitej maksymalnej większej niż 6t i obciążeniu osi nie przekraczającym 6t
  38N2(VI)Pojazdy samochodowe ciężarowe 3-osiowe o masie całkowitej maksymalnej większej niż 6t
  39N2(VII)Pojazdy samochodowe ciężarowe dwuosiowe o masie całkowitej maksymalnej większej niż 6t i obciążeniu osi przekraczającym 6t
  40N3Pojazdy samochodowe ciężarowe o masie całkowitej maksymalnej większej niż 12 t
  41N3(VI)Pojazdy samochodowe ciężarowe o masie całkowitej maksymalnej 12 t < m <= 24 t, obciążenie osi nie przekracza 6t
  42N3(VIII)Pojazdy samochodowe ciężarowe o masie całkowitej maksymalnej < 24 t, obciążenie osi większe jak 6 t, ale nie przekracza 8 t
  43N3(IX)Dwuosiowe pojazdy samochodowe ciężarowe o masie całkowitej maksymalnej 12 t < m <= 16 t; obciążenie osi większe niż 8 t, ale nie przekracza 10 t
  44N3(X)Trzyosiowe pojazdy samochodowe ciężarowe o masie całkowitej maksymalnej większej niż 24 t: obciążenie osi większe niż 8 t, ale nie przekracza 10 t
  45N3(XI)Pojazdy samochodowe ciężarowe o masie całkowitej maksymalnej 24 t < m < 52 t
  46N3(XII)Pojazdy samochodowe ciężarowe o masie całkowitej maksymalnej > 52 t
  47OPrzyczepy i naczepy (3)
  48O1Przyczepy jednoosiowe, których masa całkowita maksymalna nie przekracza 0.75 t
  49O2 (ABC)Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem kategorii O1), których masa całkowita maksymalna nie przekracza 3,5t (4)
  50O3 (ABC)Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 3,5t. ale nie przekracza 10t (4)
  51O4 (ABC)Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna przekracza 10 t (4)

  (1) Pomimo że kategoria L1 zgodnie z "Prawem o ruchu drogowym" obejmuje pojazdy nie będące pojazdami samochodowymi, kategorię tę włączono do normy w celu zachowania zgodności z dokumentami międzynarodowymi.
  (2) Ciągnik siodłowy bez naczepy zalicza się do kategorii wg sumy masy pojazdu gotowego do jazdy i tej części masy całkowitej maksymalnej naczepy, która jest przenoszona na siodło ciągnika.
  (3) Naczepę zalicza się do kategorii wg tej części jej masy całkowitej maksymalnej, która jest przenoszona przez jej koła jezdne.
  (4) W uzupełnieniu symbolu kategorii O2, O3 O4 należy dodać w kolejności - ABC):
  A - liczba osi
  A=1 przyczepa (naczepa) jednoosiowa
  A=2 przyczepa (naczepa) dwuosiowa
  A=3 przyczepa (naczepa) trzyosiowa
  A=4 przyczepa (naczepa) czteroosiowa
  (w przypadku wystąpienia większej ilości osi należy zastosować analogicznie cyfrę oznaczająca liczbę osi)
  B oznaczenie: przyczepa lub naczepa
  B = P przyczepa
  B = N naczepa
  C - maksymalne obciążenie jednej osi
  C=1 <= 6 t
  C=2 > 6t <= 8 t
  C=3 > 8t < =10 t
  C=4> 10 t
  Przykłady:
  O3(N2) - naczepa jednoosiowa z obciążeniem osi większym niż 6t, ale nie przekraczającym 8t i o masie całkowitej maksymalnej nie większej niż 10t
  O4(2P2) - przyczepa dwuosiowa z obciążeniem osi większym niż 6t, ale nie przekraczającym 8t i o masie całkowitej maksymalnej większej niż 10t.

 • Krzysztof Przybysz