Gorące tematy

Samochodowe porady prawne - dyskusja

Chcę wyrejestrować stary samochód.

 • Pawel
 • Interesuje mnie jakich formalności należy dopełnić aby wyrejestrować samochód .
  Czy prawdą jest że aby wyrejestrować samochód należy go zbyć na autoryzowane złomowisko ? Jakie przepisy to regulują ?
  Dziękuję.

 • KRP Marcin Milczarek
 • Zgodnie z art. 79.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz.602) pojazd podlega wyrejestrowaniu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:
  1) zniszczenia (kasacji) pojazdu, jeżeli jego właściciel przedstawił zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę,
  2) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania,
  3) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą,
  4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,
  5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu.
  Należy podkreślić, że pojazd wyrejestrowany z powodu zniszczenia (kasacji) nie podlega powtórnej rejestracji.
  Samochód można wyrejestrować jeżeli został spełniony jeden z warunków określonych w punktach 1 – 5. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony powinien Pan złożyć do organu rejestrującego, czyli starosty wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.

 • Pawel
 • Czy wobec powyższego wypłacenie szkody całkowitej przez ubezpieczyciela i pozostawienie wraku dotychczasowemu właścicielowi w celu zbywania go na części daje podstawę do wyrejestrowania pojazdu ? - bez przekazania do składnicy złomu .
  Jeżeli nie czy istnieje obowiązek opłacania składek z tytułu OC?

 • KRP Marcin Milczarek
 • Po dokonaniu wykładni przepisu, który zacytowałem Panu w poprzedniej wypowiedzi można dojść do wniosku, że wypłata odszkodowania i pozostawienie wraku dotychczasowemu właścicielowi w celu zbywania jego części nie jest podstawą do wyrejestrowania pojazdu. W opisanym przez Pana przypadku można wyrejestrować auto jeżeli przedstawi Pan stosowne zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do składnicy złomu.
  Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz.U.2000.26.310) umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Ponadto należy dodać, że umowa ubezpieczenia OC wygasa z upływem okresu na który była zawarta.
  Zgodnie z § 4. 1.tego samego rozporządzenia posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody mogące powstać w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Domyślam się, że nie ma możliwości aby poruszał się Pan posiadanym wrakiem co oznacza, że nie ma Pan obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
  Należy również wspomnieć o § 5 cytowanego rozporządzenia, który stanowi, że kierujący pojazdem jest obowiązany na żądanie organów uprawnionych lub obowiązanych do przeprowadzania kontroli okazać dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC ważnej w dniu kontroli lub dokument stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia za okres obejmujący datę kontroli. Jeżeli nie będzie się Pan poruszał wrakiem to nikt nie będzie miał uprawnienia do sprawdzenia, czy opłacił Pan składkę za posiadany pojazd.

 • Pawel
 • Zastanawiam się na ile argumentacja :"Jeżeli nie będzie się Pan poruszał wrakiem to nikt nie będzie miał uprawnienia do sprawdzenia, czy opłacił Pan składkę za posiadany pojazd" - jest namawianiem do łamania lub conajmiej naginania prawa .

  W tym samym rozporządzeniu z 24 marca , par.10 czytamy że:
  "2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą:
  1) przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,
  2) bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
  3) podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

  Moje pytanie w związku z tym brzmi : W czasie demontażu takiego zarejestrowanego wraku , obsunął się podnośnik i zmiażdżył nogę właścicielowi wykręcającemu jakiś element pod samochodem . Oczywiście zaistnieje wypadek .
  Jakie sankcje grożą włąścicielowi pojazdu .

  Odrobina wyjaśnienia skąd taka dociekliwość : Otóż PZU po roku od zgłoszenia wypadku dokonało likwidacji szkody całkowitej . Ten rok zwłoki to udowodnienie sprawcy kolizji winy . Przez ten czas mimo że pojazd nie mógł się poruszać PZU przyjmowało składki z tytułu OC . Otrzymałem wrak z propozycją demontażu na częśći i powolnego sprzedawania . Tymczasem ponieważ mnie zależało na czasie aby w miarę szybko odzyskać gotówkę sprzedałem wrak w całości na autoryzowane złomowisko , wyrejestrowałem pojazd a różnicy w wartośći dochodzę przed sądem. Nadmienię że z chwilą wyrejestrowania pojazdu PZU zwróciło pozostałą część składki.