Gorące tematy

Samochodowe porady prawne - dyskusja

Czy samochód który stoi w garażu musi mieć ubezpieczenie OC?

 • ARSAUTO
 • Mam stary samochód zarejestowany, ale aktualnie bez przeglądu tech.,gdyż stoi w garażu/ nie uczestniczy w ruchu drogowym/.W poprzednich latach OC było wykupione w PZU.Nie zgłosiłam w grudniu, że nie chcę w tym roku u nich ubezpieczać. Teraz straszą mnie sądem jak nie zapłącę lub nie przedstawię innej polisy lub dowodu wyrejestrowania tego samochodu.Samochodu nie chcę wyrejestrowywać ,gdyż syn za ok.1,5 roku zrobi prawo jazdy i dostanie to auto.Nie chcę też go ubezpieczać,bo stoi w garażu.
  pytanie 1. Czy taki samochód musi być ubezpieczony ?
  pytanie 2. Kto jest władny do karania za brak ubezpieczenia OC? Na drodze wg par.5 Roz.Min.Fin. z 24.03.2000 r.organy uprawnione lub obowiązane do przeprowadzania kontroli, poza drogami publicznymi ?
  pytanie 3. Jak się mają do siebie par. 7.1 i par.9 pkt.1 w/w Rozp. ?
  pytanie 4.Co Pan sądzi o art.90e pkt.1 i pkt.6 Ustawy z 28.07.1990 r ze zmian.?
  Jak postąpić,żeby być w zgodzie z prawem, ale nie płacić bez potrzeby?
  z powazaniem Ana

 • KRP Marcin Milczarek
 • Obowiązek ubezpieczeniowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ciąży na posiadaczowi pojazdu, ale tylko w związku z ruchem tego pojazdu.
  Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że samochód jest zarejestrowany, a w związku z tym, został on dopuszczony do ruchu (rejestracja samochodu jest niczym innym jak dopuszczeniem pojazdu do ruchu). W takim przypadku zgodnie z § 8. 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC:
  2) przed wprowadzeniem do ruchu na drogę publiczną pojazdów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2 ( chodzi tu między innymi o samochody osobowe).
  Nawiązując do §5 Rozporządzenia z dnia 24 marca 2000r. to zgodnie z § 1. ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za nie dopełnienie tego obowiązku. Do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów:
  1) jest obowiązana Policja,
  2) są uprawnione:
  a) Straż Graniczna,
  b) organy celne,
  c) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,

  Odpowiadając na Pani 3 pytanie – w § 7.1 ww. rozporządzenia chodzi o dorozumiane przedłużenie umowy, natomiast w §7.2. jest napisane, że umowa nie dochodzi do skutku, jeżeli nie została zapłacona składka za mijający rok. Zatem zgodnie z §9 umowa wygasa po zakończeniu okresu jej obowiązywania.
  Jednak jeżeli zapłaciła Pani składkę za mijający rok i nie powiadomiła Pani zakładu ubezpieczeń, że nie będzie Pani przedłużać umowy to umowa taka automatycznie została przedłużona i zakład ubezpieczeń może domagać się zapłaty składki. Należy pamiętać, że umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w momencie wyrejestrowania pojazdu. W takim przypadku, jeżeli zapłaciła Pani składkę ubezpieczeniową z góry za cały okres ubezpieczeniowy , to ma Pani prawo domagać się zwrotu składki za nie wykorzystany okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
  Należy pamiętać, że istnieje domniemanie, które pozostaje w związku z dopuszczeniem samochodu do ruchu czyli posiadaniem przez Panią dowodu rejestracyjnego pojazdu.
  Krótko mówiąc jeżeli samochód jest zarejestrowany, to istnieje obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Jedynym wyjściem z sytuacji jest wyrejestrowanie auta i trzymanie go w garażu bez OC. Zatem podsumowując PZU ma prawo wymagać od Pani przedstawienia dowodu wyrejestrowania pojazdu lub zapłaty składki. • ARSAUTO
 • Dziękuję za odpowiedź bo już myślałam, że jej nie uzyskam/ czekałam 10 dni bez sobót,niedziel i świąt/.
  Jednak nie zgadzam się z Panem w niektórych kwestiach.Posiadam dowód rejestracyjny,ale bez ważnych badań technicznych czyli nie upoważniający mnie do poruszania się po drogach.Nikt nie zarejestruje samochodu bez przeglądu czyli ważnych badan technicznych, a więc czy Pana stwierdzenie, że "rejestracja samochodu jest niczym innym jak dopuszczeniem pojazdu do ruchu" jest słuszne ?
  Czytałam Ustawę i Roz.M.F., ale chodzi o interpretacje tych przepisów.
  Obowiązek ubezpieczeniowy ciazy na posiadaczu pojazdu, ale tylko w związku z ruchem tego pojazdu, a mój samochód nie porusza się po drogach/ brak badań technicznych/. Według mnie jest to nieścisłośc przepisów lub luka prawna tylko
  jak to uzasadnić- potrzeba dobrego prawnika.
  Ponadto Pan radzi wyrejestrować auto i trzymać je w garażu. To było by najlepsze rozwiązanie, ale własnie z tym jest problem, gdyż przecież nie mogę wyrejestrować samochodu bez złomowania /art.79 pkt.1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym/ oraz nie można powtórnie zarejestrować raz wyrejestrowanego samochodu /pkt.4 art.79 tej Ustawy/.
  Co więc pozostaje? Zapłacić dla "świętego spokoju",ale to szkoda pieniędzy-składka za dwa lata pójdzie na marne,bo dopiero wtedy syn może dostać to auto.
  Czy walczyć z PZU? Ale jak? Ignorować ich pisma czy próbować rozwiązać z nimi umowę, ale na podstawie jakich przepisów ? Składkę za rok 2001 zapłaciłam w całości , a za ten rok 2002 nic jeszcze nie płaciłam / od listopada 2001 samochód stoi w garażu/.
  Z poważaniem Ana. Proszę o odpowiedź bo czas ucieka.

 • KRP Marcin Milczarek
 • Stwierdzenie, że "rejestracja samochodu jest niczym innym jak dopuszczeniem pojazdu do ruchu" jest słuszne, ponieważ , zgodnie z art. 71. 1. Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

  Brak badań technicznych w dowodzie rej, nie zwalnia Pani z obowiązku posiadania ważnego ubezpieczenia OC. Jeżeli nie złożyła Pani oświadczenia w zakładzie ubezpieczeń o odstąpieniu od umowy, to umowa taka automatycznie ulega przedłużeniu na następny rok Bardzo ważny w Pani sytuacji jest przepis § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, który stanowi: jeżeli posiadacz pojazdu, nie później niż na jeden dzień przed upływem dwunastomiesięcznego okresu, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi pisemnie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, przyjmuje się, że została zawarta kolejna umowa na okres następnych 12 miesięcy. ( to jest podstawa dla zakładu ubezpieczeń do ubiegania się od Pani zapłacenia składki za rok 2002 przy założeniu , że nie zawiadomiła Pani pisemnie zakładu o fakcie wypowiedzenia umowy.)
  W punkcie 2 ww. paragrafu znajduje się zapis : Pomimo braku pisemnego powiadomienia, o którym jest mowa w ust. 1, zawarcie kolejnej umowy nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy. Niestety Pani nie spełnia warunków wymienionych w zdaniu drugim, ponieważ opłaciła Pani całość składki za okres 12 miesięcy ( w roku 2001), a więc zawarcie kolejnej umowy na rok 2002 automatycznie nastąpiło zgodnie z procedura przedstawioną w §7 .1.
  W związku z tym żądania PZU są słuszne w stosunku do Pani. Podsumowując należy stwierdzić, że w Pani wypadku pozostaje płacenie składki ubezpieczeniowej, w przeciwnym razie musi Pani się liczyć z działaniami ze strony zakładu ubezpieczeń zmierzających do wyegzekwowania należnej składki ( postępowanie przed sądem ).