Gor±ce tematy

Samochodowe porady prawne - dyskusja

Parkowanie na kopercie

  • komciu
  • Sprawa dotyczy parkowania na wyznaczonych miejscach. Zdarzyło mi się kiedy¶ zaparkować samochód czę¶ciowo na "kopercie". Koperta namalowana była na parkingu przed budynkiem, w którym mieszcz± się sklepy i siedziby różnych firm. Samochód zaj±ł ok. 1/3 szeroko¶ci koperty, co uniemożliwiło zaparkowanie na niej następnego samochodu (dużego busa). Doszło do sprzeczki pomiędzy mn±, a kierowca owego busa, o tę namalowan± kopertę. Kiedy parkowałem tam ostatnim razem koperty tej nie było, została namalowana niedawno, nie wiem przez kogo. Moje pytanie brzmi następuj±co: Czy tak± kopertę, która jest znakiem poziomym może namalować np. wła¶ciciel firmy znajduj±cej się w pobliskim budynku? Czy potrzebne jest na to jakie¶ zezwolenie? No i kto może parkować na takich kopertach? Jeżeli jest to możliwe proszę o opinię w tej sprawie.

  • KRP Marcin Milczarek
  • Znaki poziome o nazwie P20 – popularnie zwane „kopert±” – mog± być umieszczane przez wła¶cicieli terenu po uprzednim otrzymaniu stosownego zezwolenia, które otrzymuje się od organu administracji państwowej. Dodatkowym wymogiem jest wyraĽne oznakowanie takiego terenu – należy przez to rozumieć umieszczenie informacji typu – teren prywatny lub droga wewnętrzna.

    Natomiast przed placówkami typu: szpital, komenda policji, ambasada, konsulat mog± takie koperty być umieszczane przed budynkami, ale na nich mog± być parkowane tylko okre¶lone rodzaje pojazdów zgodnie z Rozporz±dzeniem Ministrów Transportu Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zatem wynika z tego, iż przed szpitalem będzie mogła parkować karetka, przed komend± radiowóz itd.

    Niedopuszczalne jest samowolne (bez ww. zezwoleń) umieszczanie takich znaków przed placówkami handlowymi lub innymi budynkami.