Gorące tematy

Samochodowe porady prawne - dyskusja

podatek od sprzedaży auta

 • fm
 • Czy po sprzedaniu auta muszę zapłacić podatek jeżeli dostałem za niego więcej niż mnie kosztował? Ile wynosi ten podatek, jak mam go zapłacić, jaka dokumentacja jest potrzebna, ile mam na to czasu?
  Czy po upływie pół roku od nabycia auta taki obowiązek zanika?
  Co ewentualnie muszę jeszcze zapłacić w Urzędzie Skarbowym?
  Ogólnie proszę o jak najdokładniejsze informacje na ten temat, jeśli to możliwe.Dziękuję.

 • KRP Marcin Milczarek
 • Szanowny Panie przede wszystkim będzie potrzebna Panu umowa sprzedaży auta.
  Umowa sprzedaży, jako czynność cywilnoprawna podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2000.86.959) przewiduje obowiązek zapłacenia podatku od umowy sprzedaży.
  Obowiązek opłacenia tego podatku powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na stronach czynności cywilnoprawnej, czyli na Panu i na kupującym. W umowie takiej można uregulować kwestię płatności podatku poprzez zobowiązanie jednej ze stron do zapłacenia podatku.
  Proszę pamiętać, że przy uiszczaniu podatku od czynności cywilnoprawnych związanego ze sprzedażą samochodu ta ze stron, na której ciążyć będzie ten obowiązek (może ciążyć na obu stronach umowy) jest zobowiązana do złożenia deklaracji, w której należy podać dane obu stron umowy, takie jak: numer NIP, PESEL, data urodzenia, dokładny adres, imię i nazwisko. Te wszystkie dane muszą więc zostać podane przy zawieraniu umowy.
  Podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa samochodu. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczenia długów i ciężarów.
  W związku z powyższym podatek jaki będziecie Pan musiał opłacić, będzie obliczany od podstawy opodatkowania jaką jest wartość rynkowa samochodu, a nie cena jaką otrzymał Pan za samochód ( chyba że cena ta odpowiada wartości rynkowej auta) . Stawka podatku wyniesie w przypadku sprzedaży auta 2 % podstawy opodatkowania.
  Zgodnie z art. 10. 1. tej samej ustawy podatnik jest obowiązany bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
  Zgodnie z art. 78. 1. ustawy prawo o ruchu drogowym, w razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
  Ponadto punkt 2 tego samego artykułu stanowi, że właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nie przekraczającym 30 dni starostę o:
  1) nabyciu lub zbyciu pojazdu,
  2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
  Zdarzenia 1,2 opisane powyżej będą w następnej kolejności udokumentowane w karcie pojazdu przez starostę.
  Podsumowując, powinien Pan zwrócić uwagę treść umowy, którą Pan zawarł z kupującym. Jeżeli umowa nic nie wspomina o obowiązku zapłacenia podatku, to obowiązek ten ciąży na obu stronach solidarnie tzn. że obie strony są zobowiązane do uiszczenia podatku w urzędzie skarbowym, a następnie po uiszczeniu podatku przez jedną ze stron będzie ona miała prawo domagania się zapłaty określonej części świadczenia od drugiej strony, które wcześniej pokryła z własnej kieszeni.

 • fm
 • Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie. Mam jednak jeszcze jedno, odnośnie powyższego. Jak ta sama sprawa wygląda, gdy sprzedaję samochód drożej niż go nabyłem (załóżmy o 5 tyś). W dodatku przed upływem pół roku od nabycia (kiedyś słyszałem, że to ważne) - czy należy zapłacić dodatkowo podatek od dochodu (20%), czy też wszystko wygląda tak samo jak w Pana odpowiedzi, czyli bez zmian.
  Dziękuję za poświęcenie mi czasu i pozdrawiam.