Gorące tematy

Samochodowe porady prawne - dyskusja

Świadectwo kwalifikacji.

 • zkb
 • Czy kierujący samochodem pomocy drogowej (pojazd specjalny),
  o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, musi posiadać takie świadectwo ?

  Gdzie są opublikowane obowiązujące przepisy w tym zakresie ?

  Jak się odwołać od niesłusznie nałożonego w zwiazku z tym mandatu ?

 • KRP Marcin Milczarek
 • Art. 115a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98 poz. 602 ze zm.) mówi, że kierowca pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób oraz kierowca pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7, 5 t jest zobowiązany uzyskać świadectwo kwalifikacji, o ile pojazdem wykonywana jest działalność gospodarcza w zakresie przewozu osób lub rzeczy.

  Z konstrukcji tego przepisu nie wynika jednoznacznie, czy świadectwo kwalifikacji obowiązany uzyskać jest kierowca każdego pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób, ale wyjaśnienie tej wątpliwości możemy znaleźć w art. 115b ust. 1 pkt. 2 w/w aktu. Mówi on, że świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba, która przedstawiła zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu dokształcającego:
  a) kierowców przewożących rzeczy - kierowca samochodu ciężarowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t,
  b) kierowców przewożących osoby - kierowca pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą.

  Przyjąć więc należy, że do uzyskania świadectwa kwalifikacji obowiązani są kierowcy pojazdów wymienionych w art. 115b ust. 1 pkt. 2 lit. a) w/w aktu - co do kierowców przewożących rzeczy, oraz kierowcy pojazdów wymienionych w art. 115b ust. 1 pkt. 2 lit. b) w/w aktu - co do kierowców przewożących osoby.

  Podkreślić tu należy, że dotyczy to wyłącznie pojazdów, którymi wykonywana jest działalność gospodarcza w zakresie przewozu osób lub rzeczy, czyli pojazdów, którymi kierowcy wykonują transport drogowy (wynika to zarówno z uszeregowania przepisów w ustawie prawo o ruchu drogowym - Rozdział 2a Wymagania w stosunku do kierowców wykonujących transport drogowy - oraz z treści art. 5 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125 poz. 1371 ze zm.), który mówi, że jednym z warunków uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji przez przedsiębiorcę samego wykonującego przewozy i zatrudnionych przez niego kierowców.

  Ważne jest, że art. 6 ustawy o transporcie drogowym, określający wymogi dotyczące uzyskania licencji na wykonywanie przewozów taksówką nie wspomina o obowiązku uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego na wykonywanie tego typu przewozów.

  Jako że Pana pojazd jest pojazdem pomocy drogowej, - więc z zasady nie przystosowanym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 5 osób łącznie z kierowcą, a raczej przystosowanym do przewozu rzeczy, - o ile jego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7,5 tony - osoba kierująca takim pojazdem nie jest zobowiązana do posiadania świadectwa kwalifikacyjnego.

  Kwestie związane ze środkami odwoławczymi reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106 poz. 1148). Zgodnie z Art. 101 § 1 tego aktu, prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu. Jeżeli otrzymał Pan mandat kredytowy, stał się on prawomocny z chwilą jego wystawienia, a zatem termin do złożenia wniosku już zapewne minął. Można więc w tej sytuacji jedynie wystąpić do organu egzekucyjnego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania na podstawie art. 59 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. Nr 110 z 2002 roku poz. 968 ze zm.). Przesłanki umorzenia zgodnie z tym przepisem są następujące: obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo nie istniał. Można też poczekać na wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez ten organ i złożenie żądania dopiero przy podjęciu czynności egzekucyjnych. Organem egzekucyjnym jest zasadniczo naczelnik właściwego miejscowo urzędu skarbowego.