Gorące tematy

Prawo jazdy

Patron serwisu

Kontakt

Wszelkie uwagi merytoryczne dotyczące treści w tym serwisie prosimy zgłaszać tutaj.

Wykłady teoretyczne z prawa jazdy

  III. POJĘCIE DROGI I JEJ ELEMENTY. RODZAJE DRÓG

  1. Określenie drogi

  Drogą nazywa się wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdujących się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

  Podstawowe elementy drogi przedstawia rys. 1.

  2. Elementy drogi, jej odcinki wyodrębnione i ich przeznaczenie

  1. Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni.

  2. Pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony(np. odpowiednimi liniami na jezdni) lub nie oznaczony znakami drogowymi.

  3. Pobocze - część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

  4. Chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

  5. Wysepki (wybudowane lub wymalowane), które dzielą się na:

  • wysepki bezpieczeństwa, ułatwiające pieszym przejście przez jezdnię,

  • wysepki tramwajowe, jako przystanki tramwajowe,

  • wysepki regulacyjne, przeznaczone do nadawania ruchowi pojazdów określonego ruchu.

  Poza tym na drodze mogą występować lub przez drogę przebiegać:

  • torowiska tramwajowe, wbudowane w jezdnię (biegnące najczęściej wzdłuż osi jezdni),

  • przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.

  3. Rodzaje dróg

  1. Podział dróg ze względu na przeznaczenie:

  • drogi ogólnodostępne,

  • drogi ekspresowe, przeznaczone tylko do ruchu pojazdów samochodowych, jako drogi dwu- lub jednojezdniowe, na których skrzyżowania występują wyjątkowo,

  • autostrady, przeznaczone również tylko dla pojazdów samochodowych, które jednak na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. Autostrady są zawsze dwujezdniowe z pasami awaryjnymi i nie wstępuje na nich ruch poprzeczny (są tylko wyjazdy z autostrady),

  • drogi dla rowerów.

  Drogi ekspresowe, autostrady i drogi dla rowerów oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

  1. Podział dróg ze względu na rodzaj nawierzchni i ich długość:

  • drogi twarde, które posiadają jezdnię o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej klinkierowej, brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni utwardzonej przekracza 20 m,

  • drogi gruntowe tj. drogi o innej nawierzchni niż twarde oraz twarde o długości do 20 m.

  1. Podział dróg ze względu na kierunek ruchu:

  • drogi jednokierunkowe,

  • drogi dwukierunkowe.

   Można również odróżnić drogi jedno- i dwujezdniowe (w zależności czy jest pas rozdzielający jezdnię) oraz jedno- i wielopasowe. Na rys.1 przedstawiono drogę jednojezdniową dwukierunkową o dwóch pasach ruchu dla każdego kierunku.

  4. Skrzyżowania dróg

  1. Określenie skrzyżowania.

  Skrzyżowanie to przecięcie w jednym poziomie dróg twardych mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia.

  Należy pamiętać, że skrzyżowaniem nie nazywa się przecięcie, połączenie lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze.

  1. Rodzaje skrzyżowań:

  • skrzyżowanie w postaci przecięcia dwóch dróg (rys. 2),

  • skrzyżowania w postaci rozwidlenia dróg w kształcie litery T (rys. 3) i Y (rys.4 ),

  • skrzyżowanie o ruchu okrężnym, tzw. rondo (rys. 5).

  Wielkość obszaru skrzyżowania uzależniona jest od tego czy drogi, które tworzą skrzyżowanie posiadają tylko jezdnię, czy również chodniki lub pobocza. Na rys. 2 punkty 1-2-3-4 wyznaczają obszar skrzyżowania gdyby drogi posiadały tylko jezdnię, natomiast punkty 1