Szukaj

Regulamin

Aktualny regulamin serwisu autocentrum.pl

Regulamin serwisu autocentrum.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Wersja archiwalna obowiązująca do dnia 23.02.2024 r.

I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
 • Usługodawca Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000580004, z kapitałem zakładowym w wysokości 320 005 950 złotych, wpłaconym w całości, NIP 5272645593, REGON 142742958.
 • Adres elektroniczny redakcja@autocentrum.pl
 • AutoCentrum — portal internetowy znajdujący się pod adresem www.autocentrum.pl obejmujący wszystkie serwisy znajdujące się na podstronach w/w portalu.
 • Serwis — zorganizowana, wyodrębniona tematycznie lub/i funkcjonalnie część portalu, zawierająca się na jego podstronie lub podstronach (np. forum, baza firm, katalogi).
 • Użytkownik — osoba, która dokonała rejestracji w Autocentrum.
 • Partner — podmiot trzeci współpracujący z Usługodawcą na podstawie dowolnego stosunku prawnego.
II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z portalu internetowego znajdującego się pod adresem www.autocentrum.pl oraz wszystkich jego serwisów przez Użytkowników. Korzystanie z wszystkich lub niektórych serwisów Autocentrum odbywa się na zasadach określonych w osobnych regulaminach właściwych dla danego serwisu, o ile zostały one utworzone.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Autocentrum w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest jakiekolwiek umieszczanie/prezentowanie treści zakazanych lub w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo usuwania wszelkich treści udostępnionych przez użytkowników w przypadku, jeśli zachodzi podejrzenie, iż mają one charakter bezprawny, nierzetelny, sprzeczny z postanowieniami obowiązujących regulaminów lub jeżeli usunięcie/modyfikacja treści powodowane są zmianami związanymi z przebudową/reorganizacją treści Autocentrum.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość, szata graficzna oraz układ elementów, ich dobór, a także organizacja systematyczna Autocentrum chroniona jest prawem autorskim i wszelkie kopiowanie oraz rozpowszechnianie całości lub części utworów zamieszczonych w portalu jest zabronione bez zgody Usługodawcy.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wydanie regulaminów stanowiących treść umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku w treści zawartej w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rejestracji oraz zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.
III. Rodzaje usług
 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi artykuły, wypowiedzi, obrazy, narzędzia informatyczne (jak np. wyszukiwarki) oraz inne treści znajdujące się na stronach Autocentrum.
 2. Usługodawca może świadczyć również inne usługi na rzecz Użytkowników (jak. np. forum, dostęp do odpłatnych funkcjonalności, newsletter), które wymagają rejestracji Użytkownika. Korzystanie z w/w usług podlega regulaminom dla nich właściwym, o ile zostały ustanowione. W sprawach nieuregulowanych w regulaminach właściwych dla poszczególnych usług, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Usługi są świadczone na rzecz Użytkowników bezpłatnie, chyba że Usługodawca uzależni świadczenie usługi od wcześniejszego uiszczenia opłaty. W żadnym razie opłaty za korzystanie z serwisu nie zostaną naliczone, jeżeli Użytkownik nie został uprzednio poinformowany o konieczności ich uiszczenia.
IV. Warunki techniczne
 1. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Autocentrum wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową.
 2. Do usług wymagających rejestracji w Autocentrum wymagane jest również posiadanie konta e-mail.
 3. W przypadku usług odpłatnych wymagane jest posiadanie telefonu komórkowego z funkcją odbioru sms.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca wykorzystuje mechanizm Cookies (dane zawarte w pliku tekstowym), który polega na zapisaniu na komputerze Użytkownika odpowiedniego pliku celem jego identyfikacji i na tej podstawie odpowiedniego dostosowywania usług i informacji do osobistych preferencji Użytkownika.
 5. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie mechanizmu Cookies, użytkownik może poinformować o tym Usługodawcę na Adres elektroniczny wskazany w niniejszym regulaminie. Wiadomość powinna zawierać oświadczenie, iż Użytkownik nie wyraża zgody na używanie mechanizmu Cookies w celu jego identyfikacji.
 6. Zabrania się stosowania programów (rozszerzeń/ dodatków do przeglądarek internetowych) powstrzymujących treści reklamowe (np. AdBlock Plus).
V. Zawarcie oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony po zarejestrowaniu Użytkownika oraz akceptacji obowiązujących regulaminów. W przypadku usług o charakterze czasowym umowa obowiązuje przez okres wskazany w odpowiednich dla nich regulaminach.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się:
  • W przypadku usług związanych z rejestracją Użytkownika, w chwili usunięcia rejestracji na żądanie Użytkownika.
  • W przypadku usług o charakterze czasowym, z upływem czasu, na jaki usługa została udostępniona.
  • W przypadku usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, umowa rozwiązuje się na zasadach określonych w w/w regulaminach.
 3. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, za zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeśli świadczenie usługi nie może być kontynuowane, lub jest znacznie utrudnione z ważnych względów organizacyjnych, technicznych lub prawnych. Informacja ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia jest przesyłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Usługodawcę skutkuje usunięciem konta Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dokonania rejestracji. Odstąpienie dokonuje się poprzez złożenie żądania usunięcia konta za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź też wysłania pocztą na adres Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, bądź mailowo na adres: info@autocentrum.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827), który to wzór został udostępniony w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego drogą elektroniczną.
 6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, jeżeli:
  • Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany, że po wykonaniu usługi traci prawo do odstąpienia od umowy.
  • Umowa dotyczyła dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
VI. Dane osobowe oraz informacje handlowe
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
VII. Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę podlegają zgłoszeniu na adres e-mail: info@autocentrum.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy: Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać okoliczności pozwalające na rozstrzygnięcie reklamacji, w tym wyszczególnienie okoliczności będących podstawą reklamacji, czas wystąpienia nieprawidłowości oraz w miarę możliwości wskazanie adresu URL, w ramach którego nieprawidłowości wystąpiły.
 3. Rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy.
VIII. Zagrożenia
 1. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Użytkowników, w tym stosuje odpowiednie zabezpieczenia mające na celu wyeliminowanie możliwości zapoznania się z hasłami użytkowników oraz udostępnionymi danymi osobowymi przez osoby nieupoważnione.
 2. Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien dołożyć należytej staranności, by zapobiec uzyskaniu haseł dostępowych powiązanych z kontem zarejestrowanym w przez Usługodawcę.
 3. Łączenie się za pomocą linków widniejących w Autocentrum z innymi stronami WWW, na których wymagane jest podanie informacji takich jak: dane osobowe, hasła, numery kont bankowych, kart kredytowych itp., powinno wiązać się ze wzmożoną uwagą Użytkownika ze względu na możliwość wyłudzenia w/w informacji przez podmioty nieuprawnione. W przypadku żądania udostępnienia w/w informacji Użytkownik każdorazowo powinien zbadać autentyczność witryny oraz podmiotu żądającego udostępnienia danych.
IX. Korespondencja
 1. Wszelka korespondencja związana ze świadczeniem usługi, będzie kierowana na adres e-mail podany przy rejestracji konta przez Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do powiadamiania, w terminie 7 dni, o każdej zmianie adresu e-mail udostępnionego podczas rejestracji konta, poprzez rejestrację nowego adresu w profilu użytkownika.
 3. Doręczenie na nieaktualny adres, spowodowane niepowiadomieniem przez Użytkownika o jego zmianie, wywołuje skutki, o których mowa w art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.
X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Konsument ma między innymi możliwość:
  • zgłoszenia się do organizacji konsumenckich, m.in. Polubowny Sąd Konsumencki przy IH, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy udostępnianej przez Komisję Europejską, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. WP wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. W sprawach związanych z pozasądowym rozstrzyganiem sporów można kontaktować się pod adresem: redakcja@autocentrum.pl.
Zespół AutoCentrum.pl