Szukaj

Liczba oktanowa - co to jest?

Parametr charakteryzujący jakość oraz zdolność benzyny do dobrego spalania się. Określa ona odporność stosowanego paliwa na niekontrolowany samozapłon w cylindrze, a w konsekwencji, jego odporność na spalanie stukowe. Wartość liczby oktanowej jest równa procentom objętościowym zawartości izooktanu (węglowodór nasycony o 8 atomach węgla w łańcuchu, który wykazuje się najlepszymi parametrami spalania spośród wszystkich węglowodorów wchodzących w skład benzyny) w takiej mieszaninie izooktanu i n-heptanu (węglowodór nasycony o 7 atomach węgla w łańcuchu, który wykazuje się najgorszymi parametrami spalania spośród wszystkich węglowodorów wchodzących w skład benzyny), która wywołuje identyczną liczbę stuków w silniku testowym jak analizowane paliwo. Liczba oktanowa konkretnej benzyny określana jest w czasie badań polegających na porównaniu parametrów pracy silnika testowego zasilanego analizowanym paliwem z parametrami pracy tego samego silnika zasilanego paliwem uzyskanym ze zmieszania izooktanu i n-heptanu. Jeśli badana benzyna działa tak jak czysty izooktan, wówczas przyjmuje się, iż posiada ona liczbę oktanową równą 100. Jeśli badana benzyna działa tak jak czysty n-heptan, wówczas przyjmuje się jej liczbę oktanową równą 0. W zakresach pośrednich rozpatrywana benzyna dysponuje taką liczbę oktanową jak procentowa zawartość izooktanu w paliwie, składającym się tylko i wyłącznie z izooktanu i n-heptanu o identycznych parametrach. Benzyna surowa uzyskiwana w procesie rafinacji i krakingu dysponuje zbyt niską liczbą oktanową (ok. 60), by móc ją stosować w obecnie produkowanych silnikach spalinowych. Dlatego też jej skład wzbogacany jest o dodatkowe substancje uszlachetniające, zwane środkami przeciwstukowymi (antydetonatory zapobiegające zjawisku spalania stukowego). Niegdyś jednym z najpopularniejszych środków przeciwstukowych był tetraetyloołów. Jednak proces jego spalania powodował emisję substancji silnie toksycznych dla organizmów żywych oraz środowiska i dlatego w latach 90-tych benzyny ołowiowe zostały wycofane z użycia.

Szukaj wg kategorii

Ilość haseł: 992

Szukaj alfabetycznie

Nie ma haseł rozpoczynających się na te literę.

Lista haseł